Odklad školskej dochádzky

V prípade, že Vaše dieťa nenastúpi do školy a naďalej  ostáva v MŠ  je potrebné rozhodnutie o  odklade školskej dochádzky.

Rozhodnutie o odklade školskej dochádzky vydáva riaditeľka MŠ.

Prvý krok je upovedomiť triednu učiteľku v MŠ a objednať sa v  Centre výchovného poradenstva a prevencie v Martine. Po absolvovaní návštevy je potrebné doniesť : 

1. Žiadosť (príloha)

2. Písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

3. Písomný súhlas pediatra (príloha)

3. Informovaný súhlas zákonného zástupcu s podpismi oboch rodičov (príloha)

70

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *