Zápis do MŠ sa uskutoční od 02.05. 2024 do 16. 05. 2024 v čase od 08. 00 do 16.00 hod.

Zápis do MŠ sa uskutoční od 02. 05. 2024 do 16. 05. 2024 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Na zápis je potrebné prísť osobne.

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje ak: – jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu.

 Jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať túto skutočnosť, je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať alebo – vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 1

Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy príloha č. 2

Tešíme sa na Vás aj na Vaše detičky.

19

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *