Projekty

 

  • PALETKO SEPARUJE – učíme deti spoznávať prírodu, milovať a chrániť
  • ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM – projekt na vedenie detí k tolerancii a rešpektovaniu ľudí, kultúr a národov a na oboznamovanie sa s právami detí
  • S PALETKOM BEZPEČNE NA CESTE I CHODNÍKU – deti si osvojujú praktické i teoretické zásady a pravidlá bezpećného správania sa na ulici
  • HRAVO – ZDRAVO – vytvárame u detí povedomie o zdravom životnom štýle
  • PALETKOVE ŠIKOVNÉ RUČIČKY – deti sa zaujímavo, hravo a hlavne pomocou zážitkov oboznamujú s tradičnými ľudovými remeslami, ktoré striedajú s modernými badaťeľskými a experimentálnymi aktivitami. Cieľom projektu je rozvíjať osobnosť tak, aby porozumelo a chápalo vzťah človeka a prírody v minulosti a pokrok človeka v súčastnosti
  • S PALETKOM ZA ROZPRÁVKAMI – deti vstupujú do sveta rozprávok/ hlavne ľudových /  rozvíjame u detí predćitateľskú gramotnosť
  • ZDRAVÝ CHRBÁTIK – projekt je zameraný na správne držanie tela
  • OD UMENIA K MATEMATIKE – tento projekt zahŕňa výtvarné aktivity, pomocou ktorých deti plnia vzdelávacie štandardy ŠVP z oblasti Matematika a práca s informáciami. Aktivity pomáhajú deťom, ktoré majú narušenú pozornosť a sústredenie. Pomocou výtvarnej hry získavajú zručnosti a poznatky v danej oblasti

 

382

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *