ZMENY v platbách za ŠKOLNÉ od 01.01.2023

VZN – Všeobecné záväzné nariadenie mesta Vrútky č 9/2022 určuje školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky tieto poplatky, ktoré sú platné od 01.01.2023

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrútky:

Dieťa od 2-3 rokov: 22 EUR/mesiac  
Dieťa od 3-6 rokov: 20 EUR/mesiac
117

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *