Oznam ŠKOLSKEJ JEDÁLNE platný od 01.01.2023

ZMENA O URČENÍ VÝŠKY POPLATKU PLATNÁ OD: 01.01.2023

Denný poplatok za stravu sa zvyšuje na: 2,65 EUR/deň

Predškolák: povinné predprimárne vzdelávanie dieťa do 6r. ktorého rodič je v hmotnej núdzi, alebo nepoberá daňový bonus.

  • Dotácia štátu – 1,30€ /deň
  • Rodič dopláca –  1,35€/deň

Doklad o úhrade stravného je nutné doručiť do ŠJ (schránka na kuchynských
dverách), alebo na emailovú adresu školskej jedálne do 15. dňa v mesiaci!
Pri platbe nezabúdajte uvádzať meno a priezvisko dieťaťa + variabilný symbol.

V prípade, že rodič neuhradí poplatky v stanovenom termíne dieťa nebude prevzaté do školského zariadenia! Jednou z podmienok prijatia dieťaťa do zariadenia je, že sa zúčastňuje výchovno vzdelávacieho programu a má zabezpečenú stravu v zariadení ktoré navštevuje!

Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Dieťa je možné ODHLÁSIŤ zo stravy:

  • v pondelok najneskôr do 7:30hod
  • v ostatné dni do 7:00 hod.

Odhlásenie dieťaťa formou odkazov a zasielaním súkromných správ a telefonátov pedagógom NEAKCEPTUJEME

Tel: 043/428 41 20

KONZULTAČNÉ HODINY
vedúcej školskej jedálne

Pondelok 7.30 – 8.30 hod.
Utorok 7.30 – 8.30 hod.
Streda 14.00 – 15.00 hod.
Alebo po osobnom dohovore.

Príloha: VZN 92022

126

Info o novinkách

Súhlasím so spracovaním emailovej adresy. Pozri: Zásady ochrany osobných údajov *