Pokyny k nástupu do MŠ od 02. 09. 2020

Nástup do MŠ je : 02.09.2020 od 6.00 do 8.00. Prevádzka MŠ je od 6.00 do 16.30.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

Pri nástupe do MŠ sa bude vykonávať ranný filter, dieťa odovzdáte výhradne pedagogickému zamestnancovi a :

 • – pri  vchode je potrebné si dezinfikovať ruky
 • – dieťaťu sa odmeria teplota
 • – dieťa sprevádza len  jedna osoba , ktorá musí mať rúško

Pri prvom  nástupe dieťaťa do MŠ prekladá rodič vyplnené :

Pri prerušení dochádzky do MŠ na viac ako tri dni prekladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnostipríloha č. 4. opakovane.

Príloha č.5 sa netýka  zástupcov novoprijatých detí, ktoré už spomínané tlačivo odovzdali.

V prípade, že vaše dieťa nenastúpi do MŠ,  dieťa telefonicky odhláste na čas , ktorý dieťa  MŠ nebude navštevovať, s udaním dôvodu do 7.00 hod. na čísle 043 4284 120. V prípade nástupu do MŠ po chorobe alebo z iného dôvodu, pri ktorom nebolo možné určiť dobu neprítomnosti, nahláste príchod dieťaťa do MŠ deň vopred.

Veci potrebné dieťaťu do MŠ označené menom:

 • rúško
 • prezúvky
 • pyžamo
 • vankúš
 • náhradné oblečenie
 • 8 ks toaletného papiera
 • 1liter dezinfekčného mydla
 • papierové vreckovky 2ks vyťahovacie a 1balenie po 10ks

Pasty a zubné kefky sa zatiaľ používať nebudú.

Do MŠ je zakázané nosiť hračky.

Platby v MŠ.

Školné :  deti do 3 rokov 17 eur mesačne

                deti od 3 rokov 15 eur mesačne

Stravné 1,65 eur na deň.

Šeky za stravu a školné sa budú odovzdávať pri nástupe do MŠ. Platbu je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci a  preukázať odovzdaním ústrižku, potvrdenia o uskutočnení prevodu tr. uč. a vedúcej kuchyne alebo  zaslaním potvrdenia na príslušný mail.

Rozdelenie detí do tried a zoznamy detí budú umiestnené pri vstupe do MŠ.

Školský poriadok na šk. rok 2020/2021 bude zverejnený v najbližších dňoch.

165

Info o novinkách